top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti

Aurosa s.r.o

se sídlem Pohořelec 140/15, Hradčany, 118 00 Praha 1

identifikační číslo: 045 29 154

zapsané v obchodním rejstříku vedeném pod spisovou značkou

C 249186 vedené u Městského soudu v Praze

pro prodej zboží prostřednictvím eshopu umístěného na internetové adrese:

https://aurosa.myshopify.com

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Aurosa s.r.o (dále jen

„obchodní podmínky“) se sídlem Pohořelec 140/15, Hradčany, 118 00

Praha 1; identifikační číslo (IČO): 045 29 154; zapsané v obchodním

rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 249186 (dále

jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran

vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní

smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen

„kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce

umístěné na internetové adrese https://aurosa.myshopify.com (dále jen

„webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen

„webové rozhraní obchodu“)

 

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v

úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou,

jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo

v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní

smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před

ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto

ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti

předchozího znění obchodních podmínek.

 

1.6. Zasláním objednávky a následném potvrzením na webovém rozhraní

kupující stvrzujete, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a s

nimi souhlasí.

 

2. UŽIVATELSK¯ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může

kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého

uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen

„uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez

registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen

uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském

účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje

uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou

prodávajícím považovány za správné.

 

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných

k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím

osobám. Pakliže kupující přenechá třetí osobě uživatelský účet třetím

osobám do užívání, prodávající nenese odpovědnost za zneužití

uživatelského účtu třetími osobami.

 

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy

kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě,

kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních

podmínek).

 

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný

nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a

softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a

softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je

informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu

ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se

Nepoužije.

 

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení

cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze

své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží

jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve

webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost

prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených

s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením

a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze

v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a

Slovenska.

 

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém

rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do

elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);

 

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu

doručení objednávaného zboží a

 

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen

jako „objednávka“).

 

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno

zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i

s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při

zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu

kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce

jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po

obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou

poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou

v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa

kupujícího“).

 

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky

(množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu)

požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či

telefonicky).

 

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí

objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu

elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při

uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití

komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní

smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si

hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3.9. V případě, že některý z požadavků uvedených v Objednávce nemůže

prodávající splnit, zašle Kupujícímu na Elektronickou adresu kupujícího

pozměněnou nabídku, s uvedením možných variant Objednávky a vyžádá si

stanovisko Kupujícího.

 

3.10. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní

smlouva je v takovém případě uzavřena, až potvrzením o přijetí Kupujícím

na emailovou adresu Prodávajícího.

 

3.11. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při

uvedení ceny zboží ve Webovém rozhraní obchodu, nebo v průběhu

objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží, za tuto

zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno

potvrzení přijetí Objednávky podle těchto Obchodních podmínek.

Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží ve Webovém

rozhraní obchodu nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud

Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo

odstoupit od Kupní smlouvy.

 

3.12. Objednávky, které nebyly potvrzeny e-mailem je možné zrušit. Pakliže

Kupující bude chtít zrušit Objednávku po potvrzovacím e-mailu, bude

nezbytné Odstoupit od Kupní smlouvy a postupovat dle čl. 5 Obchodních

Podmínek.

 

3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při

uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití

komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní

smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si

hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy

může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

prostřednictvím platebního systému PayPal.

 

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také

náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li

uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené

s dodáním zboží.

 

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.5. obchodních podmínek ohledně

povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V

případě platby na dobírku při převzetí zboží od přepravce si provozovatel

vyhrazuje právo připočíst náklady za vybavení dobírky k ceně objednávky

dle aktuálního ceníku přepravce.

Při volbě platby přes službu GoPay bude kupující po dokončení objednávky

přesměrován na server třetí strany, kde bude vyzván k přihlášení do svého

GoPay účtu. Po ověření platnosti a dostatečného zůstatku na GoPay účtu

bude objednávka potvrzena a kupní cena odečtena z GoPay účtu kupujícího.

 

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde

k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé

kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst.

1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze

vzájemně kombinovat.

 

4.7. Pracovním dnem se rozumí všechny dny s vyjímkou soboty, neděle, státní

svátky a ostatní svátky dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o

ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu ve

znění pozdějších předpisů.

 

4.8. Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby na dobírku expeduje

zpravidla během druhého pracovního dne od přijetí Objednávky. Při

bezhotovostní platbě prodávající zboží skladem expeduje zpravidla během

následujícího pracovního dne od připsání příslušné částky na bankovní

Účet.

 

4.9. Prodávající může vystavit různé slevové kupony s uvedením kódu, které je

možno u prodávajícího uplatnit i jinou osobou než kupujícím. Výše finanční

částky jakož i platnost je vždy písemně zaznamenána na konkrétním

slevovém kuponu či reklamě. Slevové kupony, a tedy kódy nelze vzájemně

kombinovat ani používat současně.

 

4.10. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy

Kupujícímu daňový doklad – fakturu. prodávající je plátcem daně z přidané

hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po

uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou

adresu Kupujícího nebo současně se zbožím.

 

4.11. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu

účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně

online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku,

nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo

upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o

dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po

dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce

zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických

důvodů jej není možné vrátit.

 

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný

případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s

ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy

odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že

předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika

částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení

od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené

v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo

jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty

prodávajícího: info@aurosa.cz .

 

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se

kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do

čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být

vráceno v původním, nepoškozeném stavu. Odstoupí-li kupující od kupní

smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu,

a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu

obvyklou poštovní cestou.

 

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí

prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od

odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je

prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění

poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem,

pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další

náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen

vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží

vrátí v nepoškozené, původním stavu.

 

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn

jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1

občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také

oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí

zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní

cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva

mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že

dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací

smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se

zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku

kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené

s tímto způsobem dopravy.

 

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené

kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat

opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je

kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním

zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat

neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně

oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o

neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce

Převzít.

 

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní

dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí

příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními

§ 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a

zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších

předpisů).

 

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména

prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má

takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které

kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi

Prováděné,

 

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke

kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo

předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku

nebo předlohy,

 

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží

prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na

opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na

vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při

převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží

bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která

se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho

provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment

prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

 

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za

vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování

ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je

příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00

Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského

oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti

příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů

vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce

vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním

zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších

Předpisů.

 

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765

odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů je řešena v samostatném dokumentu s názvem

„Privacy policy“

 

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční)

prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou

dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních

Předpisů.

 

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné,

nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení,

jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností

nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních

Ustanovení.

 

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím

v elektronické podobě a není přístupná.

 

11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od

kupní smlouvy.

 

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Pohořelec 140/15,

Praha 11800, Česká republika, adresa elektronické pošty: info@aurosa.cz ,

telefon: +420 608 344 800.

V Praze dne 25. 4. 2018

Mgr. Martina Šmírová, MBA

bottom of page